در  رژیم فودمپ از خوردن چه غذاهایی باید اجتناب کنید