مواد لبنی یکی از خوراکی های غیر مجاز در رژیم فودمپ