چگونه روزی یک کیلوگرم در روز کم کنیم بدون اینکه خودمان را در باشگاه ورزشی بکشیم؟