کارهای لازم و غیر لازم در طول سعی برای کاهش یک کیلو در روز در طول رژیم